Các anh mới Làm quen ứng dụng Java thường không dể ý tới package vì các bạn toàn tạo file Java vào cùng 1 chỗ , không phải sắp xếp , không nên quản lý truy cập xem thêm về ngôn ngữ lập trình Java.
Nhưng để có thể tiến bộ hơn trong Java các các chị nên tìm hiểu về package trong Java.
Các anh có xác xuất biên soạn định nghĩa sau :
Package được dùng để đóng gói các lớp trong phần mềm lại với nhau trở thành một khối. Đây là cách tốt nhất để lưu trữ các lớp gần Đồng dạng hoặc có cùng một module thành một khối hợp nhất – để đáp ứng 1 khối chức năng.
Cách tạo package trong phần mềm lập trình Java
Các anh phải dùng cú pháp sau để khai báo package trong Java:
package ;
Lập trình Java với NetBeans, việc đặt tên package trong phần mềm người ta thường Giới thiệu bằng tên có khuôn khổ lớn cho đến các khuôn khổ nhỏ sau cuối là tên package trực tiếp chứa các lớp. Giá dụ như sau:
// khai báo package com.cafeitvn
Package com.cafeitvn;
Khai báo để dùng packge trong Java Làm sao?
Các các anh nên khai báo 1 import package mà mọi người muốn dùng vào trong file java. Cú pháp khai báo như sau :
Import ten_package_.* ;
Hoặc
Import ten_package_.ten_class_trong_package;
Với cú pháp như trên các các anh cần nghĩ cần nhớ rõ mình import class nào , tuy nhiên với các IDE phần mềm Java như Netbean , Eclipse , .. Đều có hỗ trợ gợi ý tên class hoặc packge khi các mọi người gõ 1 phần tên của nó. Mà thường thì nó còn trợ giúp luôn việc import luôn khi các chị sử dụng class trong code.
Vậy khi nào thì sử dụng package? cơ bản về javabean
Các chị phải sử dụng package rất thường xuyên khi lập trình Java , bởi khi sử dụng package phải giúp :
Tránh va chạm khi đặt tên lớp ( class ).
Tên gói còn được dùng để định danh lớp trong ứng dụng.Cho trông coi các lớp ( class ) và nhóm các lớp ( class ) lại với nhau thành các đơn vị nhỏ hơn. Việc thao tác cũng sẽ dễ dàng hơn , dễ import cùng 1 lúc nhiều class để sử dụng

Mỗi package có khả năng chứa chứa các class và interface.
Dùng package để tránh trùng tên class hay interface trong các gói.
Khi ta muốn sủ dụng một class nào đó trong 1 package thì ta phải import vào.
Các class trong java.lang được import tự động.