Tình hình là em có môt em htc g1.em muô¹n dô?i diên thoai khác.ae nao wan tâm thì pm cho e:0926900409