Dưới đây là danh sách những máy của Samsung đã được cập nhật lên Android 4.0, kèm theo đó là danh sách những máy khác sẽ sớm được cập nhật lên.

Những máy đã có 4.0:
<ol>
</ol>