mình chạy bootcamp đến phần chọn ổ usb, sau đó nó báo format cái usb thì nó báo usb này không xóa được???
dù đã format lại usb từ win rồi