Bạn thích quăng app dzô đâu thì cứ quăng nó dzô đó. Một số chương trình lúc cài thì nó cho bạn chọn phân vùng như Office,..