Kết quả 1 đến 9 của 9
 1. #1
  Ngày tham gia
  Jan 2015
  Bài viết
  0

  MACBOOK AIR BỊ LỖI KERNEL PANIC CÁC BÁC GIÚP VỚI

  E đang dùng MacBook Air MC966 Mavericks 10.9, máy bị lỗi Kernel Panic, không tài nào cài hệ điều hành mới được, hoặc đang cài sẽ bị treo, e phải backup từ máy khác qua thì dùng được, nhưng thỉnh thoảng bị treo, nó báo lỗi như sau, các bác giúp e với [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]
  killed

  Anonymous UUID: F9B3443B-4338-DBE0-B0D7-F17373DBB3AD

  Wed Nov 6 16:43:18 2013
  Machine-check capabilities 0x0000000000000c07:
  family: 6 model: 42 stepping: 7 microcode: 40
  Intel(R) Core(TM) i7-2677M CPU @ 1.80GHz
  7 error-reporting banks
  threshold-based error status present
  extended corrected memory error handling present
  Processor 0: machine-check status 0x0000000000000005:
  restart IP valid
  machine-check in progress
  MCA error-reporting registers:
  IA32_MC0_STATUS(0x401): 0x0000000000000000 invalid
  IA32_MC1_STATUS(0x405): 0x0980000000000000 invalid
  IA32_MC2_STATUS(0x409): 0x0000000000000000 invalid
  IA32_MC3_STATUS(0x40d): 0x0000000000000000 invalid
  IA32_MC4_STATUS(0x411): 0x0000000000000000 invalid
  IA32_MC5_STATUS(0x415): 0x0020000000000000 invalid
  IA32_MC6_STATUS(0x419): 0xbe2000000001117a valid
  MCA error code: 0x117a
  Model specific error code: 0x0001
  Other information: 0x00000000
  Threshold-based status: Undefined
  Status bits:
  Processor context corrupt
  ADDR register valid
  MISC register valid
  Error enabled
  Uncorrected error
  IA32_MC6_ADDR(0x41a): 0x0000000046211b00
  IA32_MC6_MISC(0x41b): 0x000003136e020086
  Processor 1: machine-check status 0x0000000000000005:
  restart IP valid
  machine-check in progress
  MCA error-reporting registers:
  IA32_MC0_STATUS(0x401): 0x0000000000000000 invalid
  IA32_MC1_STATUS(0x405): 0x0980000000000000 invalid
  IA32_MC2_STATUS(0x409): 0x0000000000000000 invalid
  IA32_MC3_STATUS(0x40d): 0x0000000000000000 invalid
  IA32_MC4_STATUS(0x411): 0x0000000000000000 invalid
  IA32_MC5_STATUS(0x415): 0x0020000000000000 invalid
  IA32_MC6_STATUS(0x419): 0xbe2000000001117a valid
  MCA error code: 0x117a
  Model specific error code: 0x0001
  Other information: 0x00000000
  Threshold-based status: Undefined
  Status bits:
  Processor context corrupt
  ADDR register valid
  MISC register valid
  Error enabled
  Uncorrected error
  IA32_MC6_ADDR(0x41a): 0x0000000046211b00
  IA32_MC6_MISC(0x41b): 0x000003136e020086
  Processor 2: machine-check status 0x0000000000000005:
  restart IP valid
  machine-check in progress
  MCA error-reporting registers:
  IA32_MC0_STATUS(0x401): 0x0000000000000000 invalid
  IA32_MC1_STATUS(0x405): 0x0980000000000000 invalid
  IA32_MC2_STATUS(0x409): 0x0000000000000000 invalid
  IA32_MC3_STATUS(0x40d): 0x0000000000000000 invalid
  IA32_MC4_STATUS(0x411): 0x0000000000000000 invalid
  IA32_MC5_STATUS(0x415): 0x0020000000000000 invalid
  IA32_MC6_STATUS(0x419): 0xbe2000000001117a valid
  MCA error code: 0x117a
  Model specific error code: 0x0001
  Other information: 0x00000000
  Threshold-based status: Undefined
  Status bits:
  Processor context corrupt
  ADDR register valid
  MISC register valid
  Error enabled
  Uncorrected error
  IA32_MC6_ADDR(0x41a): 0x0000000046211b00
  IA32_MC6_MISC(0x41b): 0x000003136e020086
  Processor 3: machine-check status 0x0000000000000005:
  restart IP valid
  machine-check in progress
  MCA error-reporting registers:
  IA32_MC0_STATUS(0x401): 0x0000000000000000 invalid
  IA32_MC1_STATUS(0x405): 0x0980000000000000 invalid
  IA32_MC2_STATUS(0x409): 0x0000000000000000 invalid
  IA32_MC3_STATUS(0x40d): 0x0000000000000000 invalid
  IA32_MC4_STATUS(0x411): 0x0000000000000000 invalid
  IA32_MC5_STATUS(0x415): 0x0020000000000000 invalid
  IA32_MC6_STATUS(0x419): 0xbe2000000001117a valid
  MCA error code: 0x117a
  Model specific error code: 0x0001
  Other information: 0x00000000
  Threshold-based status: Undefined
  Status bits:
  Processor context corrupt
  ADDR register valid
  MISC register valid
  Error enabled
  Uncorrected error
  IA32_MC6_ADDR(0x41a): 0x0000000046211b00
  IA32_MC6_MISC(0x41b): 0x000003136e020086
  panic(cpu 0 caller 0xffffff802aadca29): "Machine Check at 0xffffff802aeb3763, registers:\n" "CR0: 0x000000008001003b, CR2: 0x0000000120124008, CR3: 0x000000002ce2c000, CR4: 0x00000000000606e0\n" "RAX: 0x0000000000000000, RBX: 0xffffff80363b4400, RCX: 0x0000000000000000, RDX: 0x0000000000000001\n" "RSP: 0xffffff80aa593c00, RBP: 0xffffff80aa593c20, RSI: 0x0000000000000001, RDI: 0xffffff8036197080\n" "R8: 0x0000000000000000, R9: 0x0000000000000000, R10: 0xffffff80aa593e20, R11: 0x0000000000000200\n" "R12: 0xffffff8036197080, R13: 0x0000000000000000, R14: 0x0000000000000000, R15: 0x0000000000000001\n" "RFL: 0x0000000000000202, RIP: 0xffffff802aeb3763, CS: 0x0000000000000008, SS: 0x0000000000000010\n" "Error code: 0x0000000000000000\n"@/SourceCache/xnu/xnu-2422.1.72/osfmk/i386/trap_native.c:168
  Backtrace (CPU 0), Frame : Return Address
  0xffffff809dbd7ce0 : 0xffffff802aa22f69
  0xffffff809dbd7d60 : 0xffffff802aadca29
  0xffffff809dbd7ec0 : 0xffffff802aaf3eaf
  0xffffff80aa593c20 : 0xffffff802aeb26c6
  0xffffff80aa593c40 : 0xffffff7fab320939
  0xffffff80aa593d40 : 0xffffff7fab6a41f3
  0xffffff80aa593e00 : 0xffffff7fab6a5a8a
  0xffffff80aa593ea0 : 0xffffff7fab6a5b10
  0xffffff80aa593ec0 : 0xffffff7fab69fa49
  0xffffff80aa593ef0 : 0xffffff802aeada80
  0xffffff80aa593f30 : 0xffffff802aeac522
  0xffffff80aa593f80 : 0xffffff802aeac5f7
  0xffffff80aa593fb0 : 0xffffff802aad6aa7
  Kernel Extensions in backtrace:
  com.apple.iokit.IOUSBFamily(650.4.4)[972D3024-AF9C-3E09-A9EC-D9AB2A559B38]@0xffffff7fab31e000->0xffffff7fab37cfff
  dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.8)[447B4896-16FF-3616-95A2-1C516B2A1498]@0xffffff7fab0ba000
  com.apple.driver.AppleUSBEHCI(650.4.1)[511713BF-0105-33EB-8488-DCED82CC951B]@0xffffff7fab69c000->0xffffff7fab6b3fff
  dependency: com.apple.iokit.IOUSBFamily(650.4.4)[972D3024-AF9C-3E09-A9EC-D9AB2A559B38]@0xffffff7fab31e000
  dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.8)[447B4896-16FF-3616-95A2-1C516B2A1498]@0xffffff7fab0ba000

  BSD process name corresponding to current thread: kernel_task

  Mac OS version:
  13A603

  Kernel version:
  Darwin Kernel Version 13.0.0: Thu Sep 19 22:22:27 PDT 2013; root:xnu-2422.1.72~6/RELEASE_X86_64
  Kernel UUID: 1D9369E3-D0A5-31B6-8D16-BFFBBB390393
  Kernel slide: 0x000000002a800000
  Kernel text base: 0xffffff802aa00000
  System model name: MacBookAir4,2 (Mac-742912EFDBEE19B3)

  System uptime in nanoseconds: 251675629129
  last loaded kext at 240831016078: com.apple.driver.AppleUSBCDC4.2.1b2 (addr 0xffffff7fab6bf000, size 24576)
  loaded kexts:
  com.apple.driver.AppleUSBCDC4.2.1b2
  com.apple.filesystems.msdosfs1.9
  com.apple.driver.AppleHWSensor1.9.5d0
  com.apple.filesystems.autofs3.0
  com.apple.driver.AudioAUUC1.60
  com.apple.driver.ApplePlatformEnabler2.0.9d1
  com.apple.driver.AppleTyMCEDriver1.0.2d2
  com.apple.driver.AGPM100.14.11
  com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager4.2.0f6
  com.apple.driver.AppleMikeyHIDDriver124
  com.apple.driver.AppleHDAHardwareConfigDriver2.5.2 fc2
  com.apple.driver.AppleHDA2.5.2fc2
  com.apple.iokit.IOUserEthernet1.0.0d1
  com.apple.iokit.IOBluetoothUSBDFU4.2.0f6
  com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHostControllerUSB Transport4.2.0f6
  com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X7.0.0
  com.apple.driver.AppleMikeyDriver2.5.2fc2
  com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin1.0.0
  com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient3.5.13
  com.apple.driver.AppleLPC1.7.0
  com.apple.driver.ApplePolicyControl3.4.12
  com.apple.driver.AppleSMCLMU2.0.4d1
  com.apple.driver.AppleHWAccess1
  com.apple.driver.AppleSMCPDRC1.0.0
  com.apple.driver.AppleThunderboltIP1.0.10
  com.apple.driver.AppleMuxControl3.4.12
  com.apple.driver.AppleBacklight170.3.5
  com.apple.driver.AppleMCCSControl1.1.12
  com.apple.driver.AppleIntelHD3000Graphics8.1.8
  com.apple.driver.AppleIntelSNBGraphicsFB8.1.8
  com.apple.driver.AppleUSBTCButtons240.2
  com.apple.driver.AppleUSBTCKeyEventDriver240.2
  com.apple.driver.AppleUSBTCKeyboard240.2
  com.apple.driver.dts.USBnet2.3.0
  com.apple.iokit.SCSITaskUserClient3.6.0
  com.apple.driver.AppleUSBCardReader3.3.5
  com.apple.driver.AppleFileSystemDriver3.0.1
  com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTyp eDataless1.0.0d1
  com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTyp eZlib1.0.0d1
  com.apple.BootCache35
  com.apple.driver.XsanFilter404
  com.apple.driver.AppleUSBHub650.4.4
  com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage2.4.0
  com.apple.driver.AirPort.Brcm4331700.20.22
  com.apple.driver.AppleUSBUHCI650.4.0
  com.apple.driver.AppleUSBEHCI650.4.1
  com.apple.driver.AppleAHCIPort2.9.5
  com.apple.driver.AppleSmartBatteryManager161.0.0
  com.apple.driver.AppleRTC2.0
  com.apple.driver.AppleACPIButtons2.0
  com.apple.driver.AppleHPET1.8
  com.apple.driver.AppleSMBIOS2.0
  com.apple.driver.AppleACPIEC2.0
  com.apple.driver.AppleAPIC1.7
  com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClien t216.0.0
  com.apple.nke.applicationfirewall153
  com.apple.security.quarantine3
  com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement216.0 .0
  com.apple.kext.triggers1.0
  com.apple.AppleGraphicsDeviceControl3.4.12
  com.apple.iokit.IOSerialFamily10.0.7
  com.apple.driver.DspFuncLib2.5.2fc2
  com.apple.vecLib.kext1.0.0
  com.apple.iokit.IOAudioFamily1.9.4fc11
  com.apple.kext.OSvKernDSPLib1.14
  com.apple.iokit.IOSurface91
  com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUSBTransp ort4.2.0f6
  com.apple.iokit.IOBluetoothFamily4.2.0f6
  com.apple.driver.IOPlatformPluginLegacy1.0.0
  com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily5.5.1d27
  com.apple.driver.AppleHDAController2.5.2fc2
  com.apple.iokit.IOHDAFamily2.5.2fc2
  com.apple.driver.AppleSMBusPCI1.0.12d1
  com.apple.driver.AppleThunderboltEDMSink1.2.1
  com.apple.driver.AppleThunderboltDPOutAdapter2.5.0
  com.apple.driver.AppleGraphicsControl3.4.12
  com.apple.driver.AppleBacklightExpert1.0.4
  com.apple.driver.AppleSMBusController1.0.11d1
  com.apple.driver.AppleSMC3.1.6d1
  com.apple.iokit.IONDRVSupport2.3.6
  com.apple.iokit.IOGraphicsFamily2.3.6
  com.apple.driver.AppleThunderboltDPInAdapter2.5.0
  com.apple.driver.AppleThunderboltDPAdapterFamily2. 5.0
  com.apple.driver.AppleThunderboltPCIDownAdapter1.4 .0
  com.apple.driver.AppleUSBMultitouch240.6
  com.apple.iokit.IOUSBHIDDriver650.4.4
  com.apple.iokit.IOSCSIBlockCommandsDevice3.6.0
  com.apple.iokit.IOUSBMassStorageClass3.6.0
  com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily3.6.0
  com.apple.driver.AppleUSBMergeNub650.4.0
  com.apple.driver.AppleUSBComposite650.4.0
  com.apple.driver.AppleThunderboltNHI1.9.2
  com.apple.iokit.IOThunderboltFamily2.8.5
  com.apple.iokit.IOUSBUserClient650.4.4
  com.apple.iokit.IO80211Family600.34
  com.apple.iokit.IONetworkingFamily3.2
  com.apple.iokit.IOUSBFamily650.4.4
  com.apple.iokit.IOAHCIFamily2.6.0
  com.apple.driver.AppleEFINVRAM2.0
  com.apple.driver.AppleEFIRuntime2.0
  com.apple.iokit.IOHIDFamily2.0.0
  com.apple.iokit.IOSMBusFamily1.1
  com.apple.security.sandbox278.10
  com.apple.kext.AppleMatch1.0.0d1
  com.apple.security.TMSafetyNet7
  com.apple.driver.AppleKeyStore2
  com.apple.driver.DiskImages371.1
  com.apple.iokit.IOStorageFamily1.9
  com.apple.iokit.IOReportFamily21
  com.apple.driver.AppleFDEKeyStore28.30
  com.apple.driver.AppleACPIPlatform2.0
  com.apple.iokit.IOPCIFamily2.8
  com.apple.iokit.IOACPIFamily1.4
  com.apple.kec.corecrypto1.0
  com.apple.kec.pthread1
  Model: MacBookAir4,2, BootROM MBA41.0077.B08, 2 processors, Intel Core i7, 1.8 GHz, 4 GB, SMC 1.73f66
  Graphics: Intel HD Graphics 3000, Intel HD Graphics 3000, Built-In, 384 MB
  Memory Module: BANK 0/DIMM0, 2 GB, DDR3, 1333 MHz, 0x80CE, 0x4D34373142353737334448302D4348392020
  Memory Module: BANK 1/DIMM0, 2 GB, DDR3, 1333 MHz, 0x80CE, 0x4D34373142353737334448302D4348392020
  AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0xE9), Broadcom BCM43xx 1.0 (5.106.98.100.22)
  Bluetooth: Version 4.2.0f6 12982, 3 services, 15 devices, 1 incoming serial ports
  Network Service: USB 2.0 10/100M Ethernet Adaptor, Ethernet, en3
  Serial ATA Device: APPLE SSD SM256C, 251 GB
  USB Device: FaceTime Camera (Built-in)
  USB Device: Hub
  USB Device: My Passport 0730
  USB Device: Apple Internal Keyboard / Trackpad
  USB Device: BRCM20702 Hub
  USB Device: Bluetooth USB Host Controller
  USB Device: Hub
  USB Device: USB 2.0 10/100M Ethernet Adaptor
  USB Device: Internal Memory Card Reader
  Thunderbolt Bus: MacBook Air, Apple Inc., 8.1

 2. #2
  Ngày tham gia
  Jan 2015
  Bài viết
  0
  Bồ cài từ nguồn nào: USB, DVD?
  Nguồn đó lấy từ tải trực tiếp AppStore hay đâu?
  Và là cài mới hay nâng cấp?

  Hiện tại lỗi này do nguồn cài, bạn vui lòng kiểm tra lại.

 3. #3
  Ngày tham gia
  Jan 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi killed
  Bồ cài từ nguồn nào: USB, DVD?
  Nguồn đó lấy từ tải trực tiếp AppStore hay đâu?
  Và là cài mới hay nâng cấp?

  Hiện tại lỗi này do nguồn cài, bạn vui lòng kiểm tra lại.
  E tạo bộ cài 10.9, 10.8.3 USB, 10.9 e tải từ App Store, còn 10.8.3 là e down về đều không cài được a àh, nên e phải restore từ macbook pro khác sang ổ cứng rồi e restore lại qua máy e đó a [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]

 4. #4
  Ngày tham gia
  Jan 2015
  Bài viết
  0
  Bạn kiểm tra lại cục USB xem, log ghi nhận USB kìa, thay thế cục USB Flash khác

 5. #5
  Ngày tham gia
  Jan 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi killed
  Bạn kiểm tra lại cục USB xem, log ghi nhận USB kìa, thay thế cục USB Flash khác
  E có dùng USB LAN & có cài driver vô máy, USB này không phải chính hãng Apple, có phải do USB này không a ???

 6. #6
  Ngày tham gia
  Jan 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi phucuonguit
  E có dùng USB LAN & có cài driver vô máy, USB này không phải chính hãng Apple, có phải do USB này không a ???
  Bạn gỡ cục đó ra đi rồi thử lại

 7. #7
  Ngày tham gia
  Jan 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi killed
  Bạn gỡ cục đó ra đi rồi thử lại
  E backup từ máy khác qua nên bây giờ vẫn dùng được, nhưng nãy nó mới báo lại lỗi đó & treo máy mà không biết làm sao [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]

 8. #8
  Ngày tham gia
  Jan 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi phucuonguit
  E backup từ máy khác qua nên bây giờ vẫn dùng được, nhưng nãy nó mới báo lại lỗi đó & treo máy mà không biết làm sao [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]
  Bạn bỏ USB đó 1 thời gian đi, tiến hành cài lại máy. Nhớ format hdd

 9. #9
  Ngày tham gia
  Jan 2015
  Bài viết
  0
  có vẻ là lỗi của ram hay usb gì đó, cài mới mà cài không được thì nên coi lại phần cứng, chứ restore backup của máy khác cũng chẳng khắc phục đc gì

Các Chủ đề tương tự

 1. Máy macbook pro của mình bị lỗi kernel panic
  Bởi moonda635 trong diễn đàn Khu Vực Máy Tính
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 09-12-2014, 02:45 PM
 2. CẦN GIÚP ĐIỀU CHỈNH MÀN HÌNH CHỜ MACBOOK PRO
  Bởi tranminhdat3012 trong diễn đàn Khu Vực Máy Tính
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 05-20-2014, 06:28 PM
 3. Upgrade mac 10.9 bị lỗi kernel panic
  Bởi ngoinhacu1991 trong diễn đàn Khu Vực Máy Tính
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 04-04-2014, 10:28 PM
 4. GIÚP E VỚI !!!Sạc và nguồn Macbook Pro không lên
  Bởi Phan Tuấn Vũ 3 trong diễn đàn Khu Vực Máy Tính
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 02-01-2014, 05:58 PM
 5. MACBOOK AIR MD231 CÁC BÁC GIÚP VỚI
  Bởi phamatuan10 trong diễn đàn Khu Vực Máy Tính
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 11-23-2013, 01:12 AM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •