E đang sử dụng MacBook Retina 15, OS 10.9, khi mở ảnh bằng trình xem ảnh mặc định của máy thì thấy bị lag và bị giật, khi Next ảnh bằng touchpad rất lag. Có ai bị như thế không vậy?