Bộ cài mac os x mountain lion 10.8.4

Link: http://www.fshare.vn/file/TVDGG7F7WT/

ngoài ra còn bộ cài mac os x mountain lion 10.8.3
http://www.fshare.vn/file/T7HPPTWDAT/


Bonus bản bộ cài mac os x mountain 10.7.4 http://www.fshare.vn/file/T372MVQQTT/ (pass: macintoshvietnam)