Hi anh em!

Máy tính của mình càng ngày càng đầy mà mình ko có lưu gì thêm, hôm nay mở ra xem thì thấy "other" gì đó đến vài chục GB, làm sao xoá được nó đây ? Giúp mình với !