m vào web trên các trình duyệt thì có hiện tượng một số chữ trong web biến thành link quảng cáo. có khi có chén đúng vào cái m cần nhấp vào mà không vào nhấp được, cứ nhấp là thành ra đi đến link quảng cáo đó. ví dụ như trên ảnh, dòng "xem phim" bị biến thành link quảng cáo màu xanh, muốn nhấp vào dòng đó để xem phim là chịu. có pro nào giúp m giải quyết vấn đề này với