Bài báo thông tin tổng thể. Nếu bạn quan tâm đến bộ phim và làm phim cố gắng cộng đồng này mới miễn phí: http://www.filmbay.com/ Nó có rất nhiều nguồn tài nguyên lớn về kịch và các nhà làm phim, cảm ơn, Ilse [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]