Hướng dẫn mình với, mình cũng tạo bộ cài bằng usb [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]