Em đã làm hoàn tất mọi việc ... tơi bước này thì tự nhiên chờ rất lâu ... 3 tiếng rồi mà vẫn chưa xong ... do máy chậm hay là do bị lỗi thế ạ ?