Chỉ có lập trình .Net mới xài window nhiều thôi nhé mọi người. Còn ngoài ra, xài mac os, nó dùng nhân unix, nên lập trình còn tiện hơn window.