Nội dung 1 khóa học Google Adwords bao gồm:
- Phân tích hành vi tìm kiếm của người dùng về các thuật ngữ cơ bản trong Google Adwords
- Tối ưu nội dung Landing Page
- Học quy trình triển khai chiến dịch quảng cáo Google Adwords hiệu quả
- Xác định mục tiêu, ngân sách và chiến lược quảng cáo

Nội dung 2 khóa học Google Adwords bao gồm:
- Chính sách quảng cáo của Google Adwords và thiết lập thanh toán cho tài khoản
- Giải thích cách xếp hạng quảng cáo của Google Adwords
- Hiểu rõ cách tính phí của Google Adwords
- Điểm chất lượng và các yếu tố ảnh hưởng đến điểm chất lượng

Nội dung 3 khóa học Google Adwords bao gồm:
- Cách tổ chức tài khoản hiệu quả
- Các chiến lược đấu thầu trong Google Adwords
- Điều chỉnh giá thầu theo vùng miền, thiết bị người dùng
- Thiết lập quảng cáo theo các thiết bị người dùng

Nội dung 4 khóa học Google Adwords bao gồm:
- Đọc và hiểu kỹ các báo cáo trong Google Adwords
- Sáng tạo chiến lược triển khai thích hợp
- Tìm hiểu chức năng tự động tự gán thẻ trong Google Adwords bảo vệ tài khoản khỏi click tặc