Luật sư tư vấn tư vấn xây mới nội quy, quy chế cần lao phân phối nhà cung cấp pháp lý liên quan tới việc thi công nội quy, quy chế lao động trong công ty, các công việc cụ thể của luật sư như sau:

Đối với nội quy cần lao, Quy chế cần lao trong tổ chức.

Luật sư tư vấn và soạn thảo quy trình, giấy tờ đăng ký, thực hiện Nội quy, Quy chế cần lao tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


Luật sư, soạn thảo nội quy, quy chế lao động, thỏa ước cần lao tập thể phần nhiều và phù hợp với ngành nghề đặc biệt của tổ chức

Đọc thêm : Labour and employment lawyer

Luật sư tư vấn tư vấn về vấn đề lương thuởng trong đơn vị.

Luật sư tư vấn của chúng tôi có đủ kinh nghiệm và khả năng nhằm cung cấp cho người dùng quan điểm giải đáp về vấn đề lương thuởng trong đơn vị.

Nội dung tư vấn như sau:

Giải đáp về việc áp dụng lương cơ bản, phụ cấp, trợ cấp cho công nhân trong doanh nghiệp.

Trả lời về hình thức trả lương theo thời kì khiến việc, theo sản phẩm, khoán theo công tác trong tổ chức.

Hướng dẫn chọn kỳ hạn trả lương phù hợp với luật cần lao và thực tiễn đặc biệt của công ty.

Trả lời xác định lương chưa nghỉ phép, khiến cho thêm giờ, làm thêm vào ban đêm, dừng việc, tạm thời ứng lương, khấu trừ lương, thưởng trong tổ chức
Tìm hiểu thêm >>> Luật sư kinh tế


Trả lời thi công Định mức cần lao trong doanh nghiệp

Tư vấn và tham dự soạn thảo Thang bảng lương hoàn chỉnh trong doanh nghiệp

Giải đáp bí quyết điều chỉnh lương cho người lao động trong doanh nghiệp.