[color=#666666][b][size=4]Trong thiết kế sân vườn, sinh vật và hệ sinh thái đóng vai trò