Giảm giá hàng bán: là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu.

Cách lập hóa đơn cho khoản giảm giá hàng bán:

– Cơ sở kinh doanh đã xuất bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ và lập hóa đơn do hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng, quy cách, kiểu dáng hoặc ghi sai thuế suất phải điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán, điều chỉnh thuế suất thuế GTGT thì bên bán và bên mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ số lượng, quy cách hàng hóa, mức giá tăng (giảm) theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn, thời gian), lý do tăng (giảm) giá, lý do điều chỉnh thuế suất đồng thời bên bán lập hóa đơn điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán, (không được ghi số âm (-)), thuế GTGT cho hàng hóa, dịch vụ tại hóa đơn số, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Trường hợp thuế suất ghi trên hóa đơn bán ra cao hơn thuế suất quy định, nếu không xác định được người mua thì không được lập hóa đơn điều chỉnh thuế GTGT. (Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BTC)

– Xuất hóa đơn điều chỉnh giảm giá cho lượng hàng tồn kho của các nhà phân phối: Công ty đã xuất bán hàng hóa và lập hóa đơn cho cá nhà phân phối nhưng do thỏa thuận tại hợp đồng phải giảm giá cho lượng hàng tồn kho của các nhà phân phối đã mua trước thời điểm Công ty giảm giá sản phẩm đó trên thị trường thì Công ty (bên bán) và nhà phân phối (bên mua) phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ số lượng, quy cách hàng hóa, mức giá giảm theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn, thời gian), lý do giảm giá, đồng thời bên bán lập hóa đơn điều chỉnh mức giá được điều chỉnh. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh giảm giá bán (không được ghi số âm(-)), thuế GTGT cho hàng hóa tại hóa đơn số, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. (CV 5158/TCT-CS ngày 17/12/2009 của TCT gửi CT TP.HCM)

Chiết khấu thanh toán:

Theo quan điểm của kế toán: Chiết khấu thanh toán là khoản tiền người bán giảm trừ cho người mua, do người mua thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn theo hợp đồng.

Theo quan điểm của thuế: Không được ghi giảm gía trên hóa đơn bán hàng. Đây là một khoản chi phí tài chính Công ty chấp nhận chi cho người mua. Người bán lập phiếu chi, người mua lập phiếu thu để trả và nhận khoản chiết khấu thanh toán. Các bên căn cứ chứng từ thu, chi tiền để hạch toán kế toán và xác định thuế TNDN theo quy định. Chiết khấu thanh toán là một khoản chi bị khống chế không được vượt quá 10% tổng số chi phí được trừ (không bao gồm các khoản thu chi khống chế) (Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BTC)

BÀI VIẾT CÁC BẠN THAM KHẢO VÀ CẦN QUAN TÂM THÊM: học kế toán thực tế tại tân phú hcm
học kế toán thực hành tại thủ đức hcm