đã có ICS chính thức cho ARC nha mọi người. ở Nordic vừa mới có xong. VN mình chắc mai là có
sạc đầy pin và update nào ACE

talk.sonymobile.com/thread/35144