Nhận được thông báo cho phép cập nhật ngày 08/07/2012
Đã cập nhật thành công -> quá tuyệt